Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 30. apríla 2024 17:00 hod. v zasadačke OcÚ v Rudne nad Hronom s nalsedovným programom 

  1. Otvorenie zasadnutia OZ
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Schválenie plánu kontrol HK na I. polrok 2024
  5. Majetkové veci
  6. Rôzne, interpelácie       
  7. Záver
Dátum vloženia: 23. 4. 2024 7:47
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 4. 2024 7:51
Autor: Správca Webu