Svetovými nie sme vtedy, ak beháme po svete, ale keď sme v sebe spracovali, čo nám svet dáva.

- Tomáš Garrigue Masaryk

Vitajte na stránke pozemkového spoločenstva (URBÁR) Rudno nad Hronom.

Pozemkové spoločenstvo

O nás

Nehnuteľnosti tvoriace spoločnú nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o PS sú zapísané  na LV 870 a LV 871 vedených pre k. ú. Rudno nad Hronom, obec Rudno nad Hronom, okres Žarnovica. 

Aktuálne má PS 275 členov (podielnikov) z  toho 93 podielnikov zastupuje Slovenský pozemkový fond ako správca (16,6%)

Podľa § 10 Zákona č. 97/2013 z. z. o PS Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti:

a) nezistených vlastníkov, alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností
b) ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané