O z n a m

O z n a m

Zaburinenie pozemkov výzva

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy

v y z ý v a

všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky.

Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho pozemku, môže uložiť pokutu fyzickej osobe v zmysle § 25 zákona 220/2004 Z. z. do výšky 330.- EUR, právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi v zmysle § 26 zákona 220/2004 Z. z. do výšky 33 200,- EUR.

Dátum vloženia: 3. 6. 2024 10:31
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 6. 2024 10:33
Autor: Správca Webu