STOP vypaľovaniu trávy

STOP vypaľovaniu trávy  1

STOP vypaľovaniu trávy

Preventívne opatrenia na zníženie požiarovosti súvisiacej s vypaľovaním
suchých trávnatých porastov


     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom upozorňuje občanov na zákaz vypaľovania porastov, bylín kríkov a stromov. Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy v jarnom období a zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov ľudia túto činnosť a riziko s ňou spojené často podceňujú. Dôkazom sú štatistiky požiarovosti za posledné roky. V územnej pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom (okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica) vzniklo v roku 2023 celkovo 49 požiarov s priamou škodou 260 460€.
     Jednou z príčin vzniku požiaru bolo i spomínané vypaľovanie a spaľovanie trávnatých porastov. Aj vypaľovanie porastov alebo spaľovanie horľavých látok na malom priestore môže zapríčiniť rozsiahly požiar. Oheň na otvorenom priestore sa šíri veľmi rýchlo a to najmä vplyvom priaznivých poveternostných podmienok. Svojimi rozmermi a rýchlosťou môže spôsobiť škody nielen na majetku a životnom prostredí - ekologické straty, ako je strata veľkej časti lesa, chránených porastov a bylín a úhyn chránených živočíchov, ale tiež i straty na ľudských životoch.
     Vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z. prísne zakázané v každom období, nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,- €.
Preto chceme touto cestou upozorniť na zásady, ktoré je fyzická osoba pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve povinná dodržiavať a to najmä:
►nespaľovať trávnaté porasty, lístie a odpad zo záhrad v čase vyhlásenia zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!
►v prípade spaľovanie je potrebné sledovať klimatické podmienky, kontrolovať miesto spaľovania,
►ukladať horľavé látky do upravených hromád tak, aby neohrozovali svojim sálavým teplom alebo odlietajúcimi časticami okolie,
►zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich prostriedkov na zabránenie rozšírenia ohňa (vodu, lopaty a iné pomôcky a náradie),
►vykonávať neustále kontrolu miesta spaľovania
►po skončení vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní a preventívne kontrolovať okolie po určitý čas
     V prípade vzniku požiaru je občan povinný, ak je to v jeho silách, uhasiť požiar všetkými dostupnými prostriedkami (voda, lopaty a iné pomôcky a náradie) alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia. Požiar, ktorý vznikne v ťažko prístupnom teréne (napr. kopcovitom, členitom a pod.) alebo za veterného počasia, sa môže veľmi rýchlo rozšíriť na veľkú plochu a vlastnými prostriedkami ho už nie je možné uhasiť. V takomto prípade je potrebné okamžite volať linku Hasičského a záchranného zboru - 150, prípadne linku tiesňového volania – 112!!!

Dátum vloženia: 25. 3. 2024 13:58
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 3. 2024 14:05
Autor: Správca Webu