Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti!

Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti!

Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti!

Vážení občania !                                                 

Príchodom teplých, slnečných dní sa zvyšuje pracovná aktivita pri zbere a skladovaní krmu, sušení sena a tiež  aj pri žatevných prácach. Zber úrody je však často spojený aj so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, čomu nasvedčuje aj zvýšený počet požiarov v tomto období. Najčastejšie príčiny vzniku požiarov sú  najmä:

  • pri neopatrnom fajčení a pri nesprávnej manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými kvapalinami a inými požiarne nebezpečnými látkami,
  • od poškodenej žatevnej techniky a trenia slamy natočenej na rotujúcich častiach zberacej techniky,
  • od závad elektrickej inštalácie strojných zariadení,
  • časté požiare spôsobujú tiež deti bez dozoru pri hre so zápalkami a tiež iné príčiny poznačené ľudským faktorom (napr. ľahostajnosťou a neopatrnosťou pri zbere úrody alebo vypaľovaním suchých trávnatých porastov a pod.).

V roku 2023 vzniklo na území okresov  Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica u fyzických osôb spolu 19 požiarov. Pri týchto požiaroch našťastie neboli zranené ani usmrtené osoby. Z celkového počtu požiarov za r. 2023, ktoré má vo svojej štatistike  OR HaZZ Žiar nad Hronom vznikli u právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľoch len dva v odvetví poľnohospodárstva.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom chce z dôvodu predchádzania prípadov požiaru informovať najmä  fyzické osoby ohľadne ich povinností vyplývajúcich z § 4 písm. a) a najmä § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi, z ktorých  vyplýva „zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky...“ a „ dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru ....“.

Okresné riaditeľstvo HaZZ upozorňuje právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov, že porušením § 59 ods. 2 písm. b) zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi,  t.j. „ nezabezpečí  vykonávanie opatrení podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb“,  môže krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo uložiť pokutu do 16 596 eur a tiež fyzické osoby, že  porušením § 61 ods. 4 písm. e) toho istého zákona, t.j. „ nedodrží zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“, môže okresné riaditeľstvo fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokarhanie alebo pokutu do 331 eur.   

Preto žiadame právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov ako aj fyzické osoby , aby pri činnostiach spojených so zberom a skladovaním úrody a žatevných prácach dodržiavali niekoľko rád a tým predchádzali vzniku možného požiaru

  • dbajte, aby na miestach stohovania alebo skladovania sena a slamy  bola vždy zabezpečená potrebná zásoba vody a iných vecných prostriedkov na uhasenie vzniknutého požiaru,
  • dodržiavajte ZÁKAZ FAJČENIA pri činnostiach spojených so zberom a uskladnením úrody,
  • dbajte na údržbu žatevnej techniky, ako aj techniky pri spracúvaní a skladovaní úrody a to v súlade s pokynmi výrobcu,
  • dbajte na umiestňovanie stohov a pokoseného obilia a to pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30 m od krajnej koľaje. Medzi koľajami a slamou alebo uloženým obilím vytvoriť ochranný pás široký najmenej 10 m vo vzdialenosti najmenej 20 m od krajnej koľaje,
  • nedovoľte deťom hrať sa v blízkosti stohov obilia či slamy a už vôbec nie so  zápalkami,
  • dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania najmä voľne skladovaného sena (pokiaľ nie je uskladnené v balíkoch), aby vplyvom jeho biologickej teploty nedošlo ku samovznieteniu. Ak zistíte takýto stav, treba seno ihneď rozhádzať a na voľnom priestranstve dosušiť. Ak napriek tomu vznikne požiar, snažte sa ho v zárodku uhasiť dostupnými prostriedkami (napr. voda, hasiaci prístroj a pod.). Ak to nie je vo vašich silách, okamžite privolajte hasičskú jednotku!.

Vzniknutý alebo spozorovaný požiar oznamujte na linku tiesňového volania - Hasičský a záchranný zbor  tel. č. 150, prípadne IZS tel. č. 112.

V záujme nás všetkých chráňme úrodu pred požiarmi a dbajme na to, aby sme ju neohrozovali svojim nesprávnym konaním. Usilujte sa najmä pri žatevných prácach poznať  požiarne nebezpečenstvo a odstrániť už v zárodku jeho príčiny!

 

 

Dátum vloženia: 9. 7. 2024 8:44
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 7. 2024 8:49
Autor: Správca Webu