Pozvánka na OZ

OZ

Pozvánka na OZ

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 28. marca 2024              o 16:00 hodine v zasadačke OcÚ v Rudne nad Hronom

Program OZ: 

  1. Otvorenie zasadnutia OZ
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Voľba HK
  5. Schválenie zápisu do Obecnej kroniky za rok 2023
  6. Schválenie Zásad o nakladaní s majetkom obce
  7. Majetkové veci
  8. Rôzne, interpelácie       
  9. Záver
Dátum vloženia: 20. 3. 2024 8:38
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 3. 2024 10:08
Autor: Správca Webu