Welcome to Rudno nad Hronom   Click to listen highlighted text! Welcome to Rudno nad Hronom Powered By GSpeech
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Novinky

 • Voľby do Európskeho parlamentu 2024

  Informácie pre voliča

  Information for the voter

   
 • Voľby prezidenta SR 2024

  Rozhodnutie starostu obce o utvorení volebného okrsku

   

  Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a byť volený

   

  Zverejnenie emailovej adresy

   

  Čítať ďalej...  
 • Rozhlas v mobile

  banner rozana sk

   
 • Spevokol Rudnianka nábor

  Ahoj, máš rád\rada ľudové piesne a slovenský folklór? Si zanietený folklórista\tka a hľadáš miesto kde by si sa realizoval\la. Pridaj sa k nám! Naučíme sa spoločne slovenské ľudové piesne, zažijeme kopu srandy či už na súťažiach, alebo vystúpeniach v rámci regionu. Na veku nezáleží, prihlásiť sa môže ktokoľvek. Pre bližšie informácie kontaktujte prosím vedúcu spevokolu. Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

  spevokol_rudnianka

   

  Mgr. Dominika Tomášiková
  telefón: 0944 349 039
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

   
 • RnH v Regióne GRON

  Vedeli ste, že naša obec je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON

   
 • Informácie k voľbám do NR SR 2023

  Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do NR SR 30.09.2023 v Rudne nad Hronom

   

  Zverejnenie e-mailovej adresy

  - na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady SR dňa 30.09.2023

  - na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Rozhodnutie starostu Obce Rudno nad Hronom o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

  Čítať ďalej...  
 • Modernizácia obecnej knižnice

  Nákup nových knižných regálov z verejných zdrojov podporil v rámci projektu "Modernizácia Obecnej knižnice“

  Fond na podporu umenia dotáciou vo výške 2000,00 €

  FPU logo4 bielenamodrom

   
 • Nový web strelcov

  Milí priatelia, miestny klub strelcov má novú webovú stránku. https://strelnica.rudnonadhronom.sk Privítajú vaše podnety, čo Vám na stránke chýba a chceli by ste doplniť. Vopred ďakujeme za každý zaujímavý podnet.

   
 • Kniha "Rudno nad Hronom Monografia obce"

  Oznamujeme všetkým občanom, rodákom a priaznivcom našej obce, že v roku 2021 vznikla publikácia "Rudno nad Hronom Monografia obce", ktorej vydavateľom je Obec Rudno nad Hronom.

  Čítať ďalej...  
 • "Nové čítanie"

  Do obecnej knižnice pribudlo niekoľko zaujímavých titulov. Všetci ste srdečne vítaní.

  kninica

  Čítať ďalej...  

 

Preambula

Obec Rudno nad Hronom v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, je obcou. 

V zmysle zákona NR SR o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, obec Rudno nad Hronom patrí do okresu

Žarnovica. V záujme naplnenia zákonných predpokladov na výkon obecnej samosprávy, vyjadrenia štátom vyjadrenej nezávislosti obce od štátu, ďalej v záujme právnej istoty obyvateľov obce a zabezpečenia ich účasti na správe obce, obecné zastupiteľstvo ako zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce uznieslo sa podľa § 24 ods. 1 písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. v platnom znení (ďalej len zákon o obecnom zriadení) na tomto

 

Štatút Obce Rudno nad Hronom

§ 1

Základné všeobecné ustanovenia

 

 1. 1.Obec Rudno nad Hronom (ďalej len obec) je samosprávnym územným celkom Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
 2. 2.Územie obce tvorí katastrálne územie Rudna nad Hronom.
 3. 3.Obec Rudno nad Hronom je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodárivlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi.
 4. 4.Obec používa spolunázvom označenie obec t. j. označenie obce Rudno nad Hronom znie : Obec Rudno nad Hronom.
 5. 5.Pri výkone samosprávy obec Rudno nad Hronom používa obecnú pečať, obecný erb, obecné insígnieobecnú zástavu. Vyobrazenie, popis a zásady pre používanie obecných symbolov spravuje všeobecne záväzné nariadenie obce.
 6. 6.Ukladať obci povinností alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

§ 2

Obyvatelia obce a ich účasť na samospráve obce 

 1. 1.Obyvateľom obce je občan, ktorý jeobci prihlásený na trvalý pobyt.
 2. 2.Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä: 
 1. a)Voliť orgány samosprávy obcebyť do orgánov samosprávy zvolený.
 2. b)Hlasovaťdôležitých otázkach života a rozvoja obce. (miestne referendum)
 3. c)Zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstvana verejných zhromaždeniach obyvateľov a vyjadrovať na nich svoj názor.
 4. d)Obracať sa so svojimi podnetmisťažnosťami na orgány obce.
 5. e)Používať obvyklým spôsobom obecné zariadeniaostatný obecný majetok slúžiaci pre verejné účely.
 6. f)Požadovať ochranu svojej osobyrodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci.
 7. g)Požadovať pomocčase náhlej núdze.
 8. 3.Obyvateľ obce sa podieľa na rozvojizveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je

povinný :

 1. a)Ochraňovať majetok obcepodieľať sa na nákladoch obce.
 2. b)Podieľať sa na zveľaďovaníochrane životného prostredia obce.
 3. c)Pomáhať udržiavať poriadokobci.
 4. d)Poskytovať podľa svojich schopnostímožností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.
 5. 4.Ak to povaha povinnosti obyvateľaprávo obci pripúšťa, možno rozsah, povahu a konkretizáciu povinností obyvateľa upraviť všeobecne záväzným nariadením obce. (napr. pri zabezpečovaní čistoty obce, likvidácii domového a priemyselného odpadu, udržiavaní a starostlivosti o verejnú zeleň, verejné priestranstvá a plochy a pod.
 6. 5.Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomocjeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
 7. 6.Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten kto: 
 1. a)Má na území obce nehnuteľný majetok aleboobci trvale pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok.
 2. b)Zdržuje saobci a je v obci prihlásený na prechodný pobyt.
 3. c)Má čestné občianstvo obce. 

Na osoby tu uvedené sa nevzťahuje právo podľa ust. Čl. 2. 2 a), a 2. 2 b) tohto štatútu.

§3

Samospráva obce 

 1. 1.Obec Rudno nad Hronom samostatne rozhodujeuskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe. 
 1. 2.Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce: 
 1. a)Orgánmi obce
 2. b)Hlasovaním obyvateľov obce
 3. c)Verejným zhromaždením obyvateľov obce 

§4

Orgány obce 

 1. 1.Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie štyroch rokov. Pôsobnosť obecného zastupiteľstva upravuje Zákon o obecnom zriadení. Organizačné otázky a spôsob rokovania obecného zastupiteľstva upravujú organizačný a rokovací poriadok tohto orgánu.

Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce na štyri roky v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym zástupcom vo veciach majetkovo – právnych a pracovno – právnych vzťahoch pracovníkov obce, ako aj správnym orgánom v administratívno – právnych vzťahoch. Podrobne je jeho pôsobnosť upravená Zákonom o obecnom zriadení, organizačným a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva. 

 1. 2.Obecné zastupiteľstvo podľa ust. § 10 ods. 2 Zákonaobecnom zriadení zriadilo tieto svoje orgány: 
 1. a)Komisie obecného zastupiteľstva
 2. b)Obecný úrad
 3. c)Hlavného kontrolóra obce
 4. a)Komisie obecného zastupiteľstva sú jeho poradnékontrolné orgány, ktoré sú zložené z poslancov obecného

zastupiteľstva a obyvateľov obce.

 1. b)Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstvastarostu obce, zložený z pracovníkov obce. Jeho prácu vedie a organizuje starosta obce. Pôsobnosť obecného úradu upravuje zákon o obecnom zriadení, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a organizačný poriadok obecného úradu.
 2. c)Hlavný kontrolór obce je pracovníkom obce na úväzok. Do funkcie ho volí obecné zastupiteľstvo na dobu neurčitú. Postaveniepôsobnosť hlavného kontrolóra upravuje Zákon o obecnom zriadení, organizačný a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a obecného úradu.
 3. 3.Hlasovanie obyvateľov obce vyhlasujeprípadoch a za podmienok ustanovených Zákonom o obecnom zriadení

Obecné zastupiteľstvo.

 1. 4.Verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti môže zvolať na prerokovanie obecných vecí obecné zastupiteľstvo.
 2. 5.Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to stanovuje osobitný zákon, aj iné stále alebo dočasné výkonnékontrolné orgány a určuje im náplň práce.
 3. 6.Obec spravuje svoje vnútorné vecirozsahu uvedenom v Zákone o obecnom zriadení a taktiež v tých oblastiach, v ktorých mu je správa zverená osobitnými právnymi predpismi. 

§5

Vzťah štátu a obcí 

Vzťah štátu a obcí upravuje Zákon o obecnom zriadení. 

§6

Všeobecné záväzné nariadenia obce 

1.  Na plnenie úloh samosprávy obce (§ 4 ods. 3 Zákona o obecnom zriadení a ust., alebo ak to ustanovuje zákon), obec

     vydáva pre územie obce všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie). Všeobecne záväzné nariadenie musí

     spĺňať požiadavky zákona a má formu predpísanú rozhodnutím starostu obce.

2.  Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli obce najmenej 15 dní.

     Účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je stanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade

     živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy

     Alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti. 

 1. 3.Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuliobci je podmienkou jeho platnosti. Okrem toho sa nariadenie zverejní aj

spôsobom v obci obvyklým. Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce Rudno nad Hronom. 

§ 7

Financovanie obce 

 1. 1.Obec financuje svoje potreby predovšetkýmvlastných príjmov. Vlastnými príjmami obce sú príjmy uvedené v § 7 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení.
 2. 2.Obec môže financovať rozvojový program obce alebo iné úlohy na ktorých má záujem štát,účelových dotácií, ak jej budú poskytnuté.
 3. 3.Obec môže financovať plnenie úloh samosprávy, ak vlastné príjmy na to nepostačujú,neúčelových dotácií poskytnutých podľa normatívu určeného vládou SR v prípade, že budú poskytnuté.
 4. 4.Na plnenie svojich úloh môže obec zriadiť účelové obecné fondy.
 5. 5.Svoje úlohy môže obec financovať ajprostriedkov združených s inými obcami, právnickými alebo fyzickými osobami.
 6. 6.Obec bude využívať ekonomické nástroje ( dane, poplatkyiné ) aj ako účinné regulatíva na podporu ochrany životného prostredia. 

§ 8

Majetok obce 

 1. 1.Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce, majetkové práva obcemajetkové práva právnických osôb založených

obcou.

 1. 2.Vzťahy obcemajetku obce a vzťahy obyvateľov obce a vzťahy obyvateľov obce k majetku obce upravuje Zákon

o obecnom zriadení v ust. § 8.

 1. 3.Zásady hospodáreniamajetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo podľa ust. § 7 a nasl. Zák. SNR č. 138/1991

Z. z. o majetku obcí. 

§ 9

Rozpočet obce 

 1. 1.Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný podľa osobitných predpisov. Zostavuje sa na obdobie jedného kalendárneho roka.
 2. 2.Obsah rozpočtu, spôsob jeho schvaľovania, resp. záverečného účtu obce upravuje Zákonobecnom zriadení v § 9.
 3. 3.Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúťzavedené verejnej dávky príspevku, poplatku, naturálnom plnení, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo prijatí úveru. 

§ 10

Združovanie miest a obcí 

 1. 1.Na prerokovanie vecí spoločného záujmuna výmenu skúseností sa obec môže zúčastniť na regionálnych konferenciách, ktoré sa schádzajú podľa potreby. Na nich sa obce môžu uznášať na základných smeroch regionálnej politiky, na pravidlách vzájomnej spolupráce, na plnení spoločných úloh a pod.
 2. 2.Obec sa môžezáujme plnenia spoločných úloh, na zastupovanie svojich záujmov a potrieb alebo iných dôvodov, združovať do stálych alebo dočasných republikových združení. O združení sa alebo pripojení sa obce k existujúcemu združeniu rozhodne obecné zastupiteľstvo. Náklady združenia obcí sú potom financované zo združených prostriedkov. 

§ 11

Osobitné ustanovenia 

 1. 1.Obec zaručí svojim obyvateľom naplnenie ústavného práva na priaznivé životné prostredie ( čl. 44 Ústavy SR ).

Za tým účelom osobitným spôsobom (všeobecne záväznými nariadeniami obce ) upraví vzťah k životnému prostrediu, najmä vodám, verejnej zeleni, likvidácii odpadov a pod.

 1. 2.Obec ocení dlhoročných občanov obce za mimoriadne záza rozvoj obce a to cenou, resp. cenami, ktorých

Podmienky a proces udeľovania bude upravené osobitným všeobecne záväzným nariadením. 

§ 12

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

 1. 1.Štatút obce je osobitným druhom všeobecne záväzného nariadenia obce. Jeho dodržiavanie je dodržaním všeobecne

Záväzných nariadení obce a je vymeniteľné podľa prísl. Ustanovení Občianskeho zákonníka.

 1. 2.Porušenie ustanovení tohto štatútuspojení s porušením prísl. Všeobecne záväzného nariadenia obce je priestupkom, ak nie je trestným činom. Ako také môže byť postihnuté orgánmi, resp. útvarmi obce pokutou podľa zákona.
 2. 3.Starosta obce môže udeliť právnickej osobe pokutu až do výšky 3. 300,- €, ak právnická osoba :
  1. a)Poruší nariadenie obce
  2. b)Nesplní v určenej lehote bez závažného dôvodu povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.
 3. 4.Štatút, jeho zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 4. 5.Tento štatút nadobudne účinnosť 1. januára 2003. Bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 44/2002. 

V Rudne nad Hronom dňa XX.XX.2002

Ľubomír Kršjak  starosta obce Rudno nad Hronom

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech